OÅšWIADCZENIE

 

OÅšWIADCZENIE

 

Zainspirowana przebiegiem rozprawy Sądu Lekarskiego w dniu 8 lutego 2019 oraz informacją na ten temat sporządzoną przez TVN i wyemitowaną tego samego dnia w programie TVN Fakty oświadczam, że

 

 • nie zgadzam siÄ™ z uzasadnieniem wyroku NSL jakoby przytoczona przez SÄ…d moja wypowiedź miaÅ‚a charakter podsycania postaw anty-zdrowotnych, ponieważ moje sÅ‚owa zostaÅ‚y wyrwane kontekstu: konferencja w dniu 15 wrzeÅ›nia 2015 roku dotyczyÅ‚a problemu powikÅ‚aÅ„ poszczepiennych u dzieci, o których m.in. odpowiadali obecni tam rodzice dzieci. Relacjonowali oni sytuacje, w których nie otrzymali ani adekwatnej pomocy lekarskiej, ani wsparcia w dÅ‚ugotrwaÅ‚ej rehabilitacji poszkodowanych neurologicznie dzieci, ani nie udaÅ‚o im siÄ™ doprowadzić do zgÅ‚oszenia NOP zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi w tym czasie w Polsce przepisami, ani nie otrzymali możliwoÅ›ci odroczenia kolejnych szczepieÅ„, mimo że obserwowali i zgÅ‚aszali lekarzom powikÅ‚ania po wczeÅ›niejszych szczepieniach swojego dziecka. W kontekÅ›cie tych różnych i niejednokrotnie dramatycznych relacji rodziców (niektóre z tych dzieci zmarÅ‚y), powiedziaÅ‚am że mnie jako matce i lekarzowi Å‚atwiej byÅ‚o uchronić moje dziecko przed zabiegiem szczepienia w czasie, który uważaÅ‚am za niekorzystny dla zdrowia mojego dziecka (czyli w trzeciej dobie życia w 1994 roku, kiedy urodziÅ‚o siÄ™ moje drugie dziecko oraz w pierwszej dobie życia w 1996 roku, kiedy urodziÅ‚a siÄ™ moja najmÅ‚odsza córka), niż matce, która nie jest lekarzem - ponieważ moja wiedza medyczna pozwalaÅ‚a mi racjonalnie ocenić komentarze personelu medycznego. WypowiadajÄ…c siÄ™ na tej konferencji miaÅ‚am w pamiÄ™ci sytuacje, w których jako matka nie wyrażajÄ…c zgody na medycznÄ… procedurÄ™, sÅ‚yszaÅ‚am stwierdzenia lekarzy, że narażam moje dziecko na Å›mierć. Z mojego wyksztaÅ‚cenia jako lekarza, które w caÅ‚oÅ›ci uzyskaÅ‚am w Niemczech oraz z licznych szkoleÅ„ z zakresu psychoterapii odbytych zarówno w Polsce jak i w Niemczech oraz Szwajcarii wynika, że taka wypowiedź lekarza wobec rodzica jest niedopuszczalna, a punktu widzenia prawa karalna. Niestety z doÅ›wiadczenia licznych rodziców dość czÄ™sto spotykana.

 

 • Nie zgadzam siÄ™, jestem poruszona i oburzona wypowiedziami zarówno Rzecznika OZ, jak i PrzewodniczÄ…cego SÄ…du NIL, jak i dziennikarza TVN w w/w programie podważajÄ…cymi, albo zaniżajÄ…cymi moje zawodowe kwalifikacje i kompetencje. Moje wyksztaÅ‚cenie w zakresie medycyny wraz z udzielonym mi prawem do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza od 1992 roku jest na szczęście bezsporne.

  Mój tytuÅ‚ doktora medycyny z Uniwersytetu Ludwig-Maximiliana nie zostaÅ‚ przyjÄ™ty do wiadomoÅ›ci przez OkrÄ™gowÄ… IzbÄ™ LekarskÄ… w Bielsku-BiaÅ‚ej z powodu braku możliwoÅ›ci dostarczenia przeze mnie tÅ‚umaczenia przysiÄ™gÅ‚ego tego dokumentu, który niemiecki uniwersytet wystawia w jÄ™zyku Å‚aciÅ„skim. Nie udaÅ‚o mi siÄ™ takiego tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego znaleźć i dlatego konsekwentnie używam tego tytuÅ‚u naukowego w brzmieniu oryginalnym: „dr med.„ w odróżnieniu od używanego w Polsce „dr n. med”.

   

  Moje wykształcenie w zakresie homeopatii jest następujące:

 1. 3-stopniowy kurs w zakresie homeopatii klasycznej w latach 1993-1995 (teoretyczny) plus Kurs Repertoryzacyjny (roczny/praktyczny obejmujÄ…cy dwanaÅ›cie zjazdów) w 1997 roku w Poznaniu ze Å›wiadectwami podpisanymi przez dziekana Akademii Medycznej prof. Bogdana MiÅ›kowiaka.

 2. dwuletnie studia w SHI-HOMOEOPATHIESCHULE w Zug w Szwajcarii z 2436 (sÅ‚ownie dwa tysiÄ…ce czterysta trzydzieÅ›ci sześć) godzin wykÅ‚adów, ćwiczeÅ„ oraz zajęć praktycznych) ukoÅ„czone w lipcu 2001 roku.

 3. trzydniowe seminaria pogÅ‚Ä™biajÄ…ce wiedzÄ™ z zakresu leków homeopatycznych na SHI-HOMOEOPATHIESCHULE w latach 2001-2003.

   

  Moje wykształcenie w zakresie psychoterapii obejmuje liczne kursy w Polskim Instytucie Eriksonowskim w Katowicach oraz Łodzi w okresie 2003 do 2008, udział w Konferencji Instytutu Eriksonowskiego w Krakowie w 2003 roku oraz w Międzynarodowym Kongresie Instytutu Eriksonowskiego w Krakowie w 2005 roku oraz 2 letni kurs Terapii Systemowej w okresie maj 2006 do marzec 2008 prowadzonym przez Nuernberger Seminare w wymiarze 250 godzin, oraz coroczne od 2005 do 2018 regularne seminaria doktor Ilse Kutschery, lekarki, specjalisty interny, kardiologii oraz medycyny psychoterapeutycznej.

   

 • Nie zgadzam siÄ™ z zarzutem prowadzenia niezgÅ‚oszonej praktyki lekarskiej. Od grudnia 1992 roku do teraz z przerwÄ… na wyjazd do Szwajcarii na studia podyplomowe na SHI-HOMOEOPATHIESCHULE prowadzÄ™ zarejestrowanÄ… w OkrÄ™gowej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-BiaÅ‚ej samodzielnÄ… praktykÄ™ lekarskÄ…. Od 2010 zmieniÅ‚am status na PraktykÄ™ LekarskÄ… WyÅ‚Ä…cznie w Miejscu Wezwania, ponieważ w Å›wietle Stanowiska NIL 7/08/V od kwietnia 2008 nie wolno mi byÅ‚o stosować w praktyce lekarskiej metody homeopatii klasycznej. Aby uniknąć koniecznoÅ›ci wyjazdu za granicÄ™ i swojÄ… pracÄ… móc utrzymywać siebie oraz trójkÄ™ niepeÅ‚noletnich dzieci rozpoczęłam praktykÄ™ psychoterapeutycznÄ… uznajÄ…c, że moje kompetencje w dziedzinie psychosomatyki sÄ… wystarczajÄ…ce, aby w odpowiedzialny i samodzielny sposób pracować z dobrowolnie zgÅ‚aszajÄ…cymi siÄ™ do mnie pacjentami. Absurd stawianych mi przez ROZ zarzutów polega na tym, że z jednej strony stosujÄ…c siÄ™ do zaleceÅ„ NIL nie wolno mi stosować leków homeopatycznych, które na marginesie wspomnÄ™ mogÅ‚y być do 2017 roku wydawane przez apteki wyÅ‚Ä…cznie na receptÄ™ wypisana przez lekarza, a z drugiej strony zarzuca mi siÄ™ przyjmowanie pacjentów jako psychoterapeuta z wiedzÄ… z zakresu psychosomatyki w gabinetach nie zarejestrowanych w OkrÄ™gowych Izbach Lekarskich w Łodzi, Lublinie, Warszawie, WrocÅ‚awiu i Katowicach.

  Nie ma podstaw aby żądać ode mnie rejestracji gabinetów psychoterapeutycznych w Izbie Lekarskiej.

  Działalność gospodarczą jako psychoterapeuta mam zarejestrowaną pod odpowiednim kodem w Urzędzie Gminy.

Zainspirowana nieokreÅ›lonym w czasie zarzutem ROZ o niezarejestrowanych gabinetach lekarskich postanowiÅ‚am wiosnÄ… 2017 zarejestrować praktykÄ™ lekarskÄ… w gabinetach, które ze wzglÄ™du na wyposażenie speÅ‚niaÅ‚y wymogi sanepidu, jako praktykÄ™ lekarskÄ… w podanych lokalizacjach: Katowice, ul. GrodzieÅ„skiego 90, Warszawa ul. Brazylijska 13 oraz WrocÅ‚aw ul. Wejherowska 28. Nie zmienia to faktu, że prowadzone przez mnie wizyty nie mogÅ‚y być lekarskie, bo jako lekarzowi nie wolno mi stosować homeopatii i byÅ‚y one psychoterapeutyczne, ponieważ posiadam do tego odpowiednie kwalifikacje i nie stoi to w sprzecznoÅ›ci z prawem.

Ponieważ nic nie staÅ‚o na przeszkodzie, aby uzupeÅ‚nić zgÅ‚oszenie praktyk lekarskich w miejscu wezwania również w lokalizacjach, gdzie przyjmujÄ™ pacjentów jako psychoterapeuta/psychosomatyk zrobiÅ‚am to również w lokalizacji Kraków, Łódź i Lublin, skoro takie jest wobec mnie oczekiwanie ze strony SamorzÄ…du Lekarskiego. Nie zmienia to faktu, że nie wolno mi w ramach Å›wiadczonych tam usÅ‚ug leczniczych jako lekarzowi stosować homeopatii, mimo że leki te dostÄ™pne sÄ… wyÅ‚Ä…cznie w aptekach.

 

W podobnej jak ja sytuacji znajduje siÄ™ w Polsce ponad 1000 lekarzy, którzy ukoÅ„czyli w Poznaniu poczÄ…wszy od roku 1993 szkolenia z zakresu homeopatii sygnowane przez Dziekana WydziaÅ‚u Lekarskiego prof dr n. med Bogdana MiÅ›kowiaka i zrzeszeni sÄ… w kilku Stowarzyszeniach Lekarskich na terenie Polski.

 

OÅ›wiadczam, że bardzo pragnÄ™ usÅ‚yszeć wyrok Niezależnego SÄ…du czy jako lekarka gruntownie i starannie wyksztaÅ‚cona w dziedzinie homeopatii, podsiadajÄ…ca zaÅ›wiadczenie ukoÅ„czenia szkolenia w ramach OddziaÅ‚u KsztaÅ‚cenia Podyplomowego II WydziaÅ‚u Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu z zakresu homeopatii klasycznej oraz dyplom ukoÅ„czenia 2 letnich studiów podyplomowych z zakresu homeopatii klasycznej na SHI Homeopathieschule w Zug w Szwajcarii mogÄ™ legalnie i bez bycia nÄ™kanÄ… przez odmiennych Å›wiatopoglÄ…dowo kolegów lekarzy sÅ‚użyć pacjentom, którzy Å›wiadomie i dobrowolnie decydujÄ… siÄ™ korzystać mojej wiedzy i doÅ›wiadczenia.

 

11 luty 2019 Katarzyna Bross-Walderdorff