Indywidualne podejście do pacjenta

     NajważniejszÄ…, fundamentalnÄ… zasadÄ… homeopatii jest dobór leku dla pacjenta zgodnie z zasadÄ… podobieÅ„stwa: similia similibus curentur (podobne leczy podobne). Dostosowanie siÄ™ lekarza homeopaty do tego podstawowego wymogu tej dziedziny medycyny powoduje, że pacjent postrzegany jest w sposób indywidualny.

CechÄ… charakterystyczÄ… leczenia homeopatycznego jest dość szczegóÅ‚owy i stosunkowo dÅ‚ugi wywiad lekarski.Bardzo ważne sÄ… objawy i dolegliwoÅ›ci, ale szczególnie ważne sÄ… indywidualne reakcje i odczucia zwiÄ…zane z chorobÄ…. Ważne jest również osobowość i usposobienie pacjenta, jego sposób obchodzenia siÄ™ ze swoimi uczuciami oraz cechy i upodobania, które w klasycznym wywiadzie lekarskim nie sÄ… istotne. Istotnym szczegóÅ‚em jest przykÅ‚adowo to, o jakiej godzinie w ciÄ…gu doby wystÄ™puje dolegliwość, czy powraca okresowo i co jÄ… prowokuje; jaki jest rodzaj bólu (kÅ‚ujÄ…cy, piekÄ…cy, drapiÄ…cy, pulsujÄ…cy, rozpierajÄ…cy itd), co powoduje nasilenie bólu a co przynosi ulgÄ™ (leżenie na bolÄ…cym boku Å‚agodzi czy nasila ból), czy pacjent jest osobÄ… marznÄ…cÄ… czy lubiÄ…cÄ… niższe temperatury, jakie sÄ… jego przysmaki, a jakich potraw i smaków unika i dlaczego. Pomocne w doborze leku sÄ… informacje na temat nastroju i usposobienia pacjenta, tego jak wyraża swoje emocje, czy jest zamkniÄ™ty w sobie, wybuchowy, zazdrosny, pÅ‚aczliwy, lÄ™kliwy, czy nieufny oraz jakie traumatyczne wydarzenia miaÅ‚y miejsce w jego życiu. Ważne sÄ… również okolicznoÅ›ci w jakich choroba albo dolegliwoÅ›ci pojawiÅ‚y siÄ™ po raz pierwszy.Zwraca siÄ™ przy tym uwagÄ™ zarówno na aktualne dolegliwoÅ›ci pacjenta, jak również na wczeÅ›niej przebyte przez pacjenta choroby, oraz choroby w jego rodzinie.

Wywiad homeopatyczny jest tak obszerny i trwa tak dÅ‚ugo, dopóki lekarz nie uzyska wystarczajÄ…cego zasobu informacji aby rozpoznać jakiego leku pacjent potrzebuje.

Najważniejszym i najpotrzebnejszym 'warsztatem pracy' lekarza homeopaty jest jego wiedza na temat leków, czyli znajomość Materia Medica leków homeopatycznych.

Dodatkowo do homeopatycznego indywidualizowania pacjenta, indywidualne podescie do pacenta i jego problemów wynila również z wiedzy z zakresu psychosomatyki i psychoterapii. Prawie każda dolegliwość ma swoje psychologiczne aspekty, a każda choroba ma swoje socjalne/spoÅ‚eczne/ rodzinne konskwencje. Wiedza na ten temat daje pacjentowi, lub w wypadku dziecka - jego rodzicom, możliwość dodatkowego wpierania procesu leczenia.