Homeopatia a szczepienia ochronne

     W klasycznej homeopatii do tematu szczepien ochronnych podchodzi siÄ™ z dużą ostrożnoÅ›ciÄ…. Z doÅ›wiadczenia wynika, że szczepienia rzadko powodujÄ… powikÅ‚ania, jeżeli poddawany szczepieniu pacjent jest caÅ‚kowicie zdrowy i nie jest osÅ‚abiony.

     Lekarze homeopaci czÄ™sto proponujÄ… rodzicom noworodków i niemowlÄ…t opóźnienie terminów szczepieÅ„, tak aby dziecko miaÅ‚o już za sobÄ… pierwsze milowe kroki swojego rozwoju psychomotorycznego, czyli żeby zaczęło chodzić i mówić pierwsze sÅ‚owa, czyli nie wczeÅ›niej niż w drugim roku życia.

     Obserwowany w ostatnich latach wzrost czÄ™stotliwoÅ›ci zachorowaÅ„ dzieci na alergie, uważany jest za konsekwencjÄ™ dużej iloÅ›ci szczepieÅ„ w pierwszym roku życia. Wydaje siÄ™ bardzo prawdopodobne, że szczepienia powodujÄ… rozregulowanie ukÅ‚adu odpornoÅ›ciowego, czyniÄ…c go nadwrażliwym na bodźce należące do naszego naturalnego Å›rodowiska. Alergie sÄ… wÅ‚aÅ›nie wyrazem takiej nieadekwatnej, chorobliwej nadwrażliwoÅ›ci ukÅ‚adu odpornoÅ›ciowego, a co za tym idzie jego niesprawnoÅ›ci i nieskutecznoÅ›ci również w obronie przed infekcjami.

   Jako powikÅ‚ania po szczepieniach traktujemy w homeopatii także inne zaburzenia i objawy, jeżeli wystÄ…piÄ… one w okresie do dwóch lub nawet trzech tygodni po wykonanym szczepieniu. Zaliczamy do nich zarówno krótkotrwaÅ‚e obrzÄ™ki w miejscu wkÅ‚ucia, stany podgorÄ…czkowe, przejÅ›ciowy niepokój lub ospaÅ‚ość, jak również poważne powikÅ‚ania, takie jak zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie pÅ‚uc, bezsenność, brak apetytu, zahamowanie wzrostu oraz opóźnienie rozwoju psychomotorycznego.

NiepokojÄ…cym zawiskiem jest wzrost czÄ™stotliwoÅ›ci wystÄ™powanie zaburzeÅ„ rozwojowych ze spektum autyzmu dzieciÄ™cego wlaÅ›nie w okresie 2 roku życia. Zawisko jest na tyle nowe, a lekarze pierwszego kontaku zdajÄ… siÄ™ być czÄ™sto mniej niż rodzice zaniepokojeni opóźnieniem lub zahamowaniem mowy, "dziwnymi" zachowaniami dzieci, że trudno jest na razie wypowiadać ostateczne opinie na temat wpÅ‚ywu szczepieÅ„ na wystÄ™powanie tych zaburzeÅ„.

Ważne jest żeby rodzice podający dziecko szczepieniu mieli możliwie obszerne informacje na temat ryzyka i pożytku z dokonywanego "zabiegu" i wiedzieli o przysługuącym im prawie do podęcia decyzji: szczepić czy nie szczepić.

Z mojego doÅ›wiadczenia wydaje siÄ™ być szczególnie ważne, aby nie szczepić noworodków w pierwszej dobie życia. Ważne jest aby matka byÅ‚a pewna, że dziecko ssie pierÅ›, dobrze Å›pi i ogólne jest w dobrej formie. Jeżeli jednak miaÅ‚y miejsce jakiekolwiek komplikacje, takie jak poród przed terminem, poród przez ciÄ™cie cesarskie, ocena stanu noworadka w skali Apgar poniżej normy oraz leczenie matki w czasie cięży z powodu stanu grożacego poronieniem, to szczepienie jest niepotrzebnym ryzykiem i obciążeniem.

     Homeopatia z dużym powodzeniem zajmuje siÄ™ leczeniem powikÅ‚aÅ„ po szczepieniach. Korzystne jest, aby lek homeopatyczny podać jak najszybciej po wystÄ…pieniu objawów, ponieważ wówczas efekty leczenia sÄ… najlepsze i najczęściej udaje siÄ™ uniknąć rozwiniÄ™cia siÄ™ ciężkich powikÅ‚aÅ„.