Dawkowanie leków

     Jedna z podstawowych zasad klasycznej homeopatii dotyczy dawkowania leków i okreÅ›la, że pacjentowi podaje siÄ™ w danym momencie wyÅ‚Ä…cznie jeden lek, w najmniejszej, skutecznej dawce. O powtórzeniu dawki leku, zmianie potencji leku lub zmianie leku decyduje lekarz na podstawie informacji otrzymanych od pacjenta.

     DoÅ›wiadczony lekarz jest w stanie przewidzieć, jak dÅ‚ugo dany lek może dziaÅ‚ać, ostatecznie jednak to relacja pacjenta o przebiegu jego leczenia i zmianach jego dolegliwoÅ›ci jest podstawÄ… do podjÄ™cia decyzji przez lekarza.

     Wysokość potencji leku oraz odstÄ™py czasu w jakich siÄ™ je podaje zależą m.in. od tego, jak dÅ‚ugo trwa choroba (ostra czy przewlekÅ‚a), jak byÅ‚a dotychczas leczona (tÅ‚umienie objawów, operacje), orje jaki jest ogólny stan pacjenta (wiek, zaawansowanie procesu chorobowego).

     W leczeniu chorób przewlekÅ‚ych leki podaje siÄ™ najczęściej w wysokiej potencji, w dużych odstÄ™pach czasu - czÄ™sto jedna dawka leku wystarcza na kilka tygodni. Powtórzenie dawki lub zmiana ordynacji leku odbywa siÄ™ podczas kolejnej wizyty, na podstawie analizy zmian jakie zaszÅ‚y w samopoczuciu pacjenta i jego dolegliwoÅ›ciach po zażyciu leku.

     W leczeniu chorób ostrych (zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli itp.) zdarza siÄ™, że leki powtarzać trzeba częściej. Czasem konieczne może okazać siÄ™ podanie po sobie dwóch lub wiÄ™cej leków w odstÄ™pie kilku dni albo nawet niewielu godzin po sobie.

     Rzadko uzasadnione jest podawanie wielokrotnie tego samego leku. OczywiÅ›cie to lekarz musi zadecydować o czÄ™stotliwoÅ›ci i odstÄ™pach czasu na podstawie analizy dziaÅ‚ania leku. Wielokrotne powtarzanie dawki leku w niewielkich odstÄ™pach czasu może spowodować pojawienie siÄ™ u pacjenta objawów stosowanego leku, tak jak w zamierzony sposób dzieje siÄ™ to podczas próby lekowej Jest to najczęściej spotykany bÅ‚Ä…d w dawkowaniu leków, popeÅ‚niany przez pacjentów stosujÄ…cych leki homeopatyczne na "wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™".